Pytania i odpowiedzi

Dziecko przy stole z opiekunką1. Dla kogo można otworzyć subkonto?

Subkonto można otworzyć dla osoby chorej, której leczenie lub rehabilitacja nie jest w całości refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub wymagająca zaopatrzenia w sprzęt medyczny i aparaturę konieczna do prowadzenia terapii (np. pompa insulinowa, łóżko specjalistyczne, proteza kończyn, itp.).bądź wymagająca leczenia w zagranicznym ośrodku zdrowia ( w tym wypadku wymagana jest opinia specjalistów stwierdzająca niemożność przeprowadzenia zabiegu w kraju i odmowa finansowania zabiegu przez NFZ).

Osoba chora powinna posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od tej zasady).

 

2. Kto może otworzyć subkonto?

Wnioskodawcą otwarcia subkonta może być osoba chora (w wypadku osoby dorosłej) bądź opiekunowie prawni w wypadku dziecka bądź chorej osoby dotkniętej ograniczeniami fizycznymi czy psychicznymi uniemożliwiającym samodzielne podejmowanie decyzji.

Jakie dokumenty należy przedstawić przy otwieraniu subkonta?

  • Oryginał wniosku o otwarcie subkonta
  • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (lub wniosku złożonego do komisji w przypadku oczekiwania na decyzję)
  • Kserokopie dokumentacji medycznej – wypisy ze szpitali, zaświadczenia lekarskie potwierdzające rozpoznanie choroby i sposób prowadzenia leczenia
  • Kserokopie PIT lub zaświadczeń potwierdzających dochody
  • Kserokopie decyzji o ustanowieniu opiekuna prawnego

 

3. Kto może być dysponentem subkonta?

Dysponentem subkonta jest osoba chora (w przypadku osoby dorosłej) i opiekunowie prawni.

Drugim dysponentem w przypadku osoby dorosłej może być małżonek, rodzic, rodzeństwo.

 

4. Czy konieczny jest drugi dysponent?

Drugi dysponent subkonta jest konieczny do kontaktu z Fundacją w przypadku przebywania chorego w placówce leczniczej.

 

5. Jak długo trwa otwarcie subkonta?

W przypadku dostarczenia pełnej dokumentacji koniecznej do otwarcia subkonta - do 2 tygodni.

 

6. Czy można mieć subkonto w innej organizacji pozarządowej?

Przepisy prawne nie zabraniają posiadania konta w innej organizacji pozarządowej. Przepisy wewnętrzne Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu zabraniają otwierania subkonta osobie, która posiada subkonto w innej organizacji.

Wiąże się to z możliwością wprowadzenia w błąd potencjalnego darczyńcy.

 

7.Czy Fundacja dofinansowuje subkonta?

Fundacja nie dofinansowuje subkont.

Fundacja nie otrzymuje żadnych dotacji ze Skarbu Państwa ani z samorządu. Środki otrzymywane od darczyńców Fundacja przeznacza na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, wyposażenia, remontów dla klinik i oddziałów szpitalnych.

W przypadku otrzymania środków pieniężnych od darczyńcy, który sobie zażyczy dofinansowanie subkont respektowana jest wola darczyńcy

 

8. Hasło subkonta?

Hasło subkonta składa się z jednego do dwóch wyrazów. Hasło powinno się kojarzyć z osobą chorą. Jest ono podawane przez darczyńcę, celem zaksięgowania środków dla danego podopiecznego.

Przy wyborze hasła przypisanego do danego subkonta należy konsultować się z biurem Fundacji w celu uniknięcia powtórzeń hasła.

 

9. Jakie są koszty prowadzenia subkonta?

Fundacja pobiera opłatę od środków zgromadzonych na subkoncie w wysokości 2,5% powyżej kwoty 5.000,- zł.

Do kwoty pierwszych 5.000,- zł Fundacja nie pobiera żadnej opłaty.

Opłata jest pobierana 1 raz w roku: wg stanu na 31 grudnia.

 

10. Na co mogą być wydatkowane zebrane pieniądze na subkoncie?

Środki zgromadzone na subkoncie mogą być wydatkowane wyłącznie na wydatki wskazane we wniosku o otwarcie subkonta.

Fundacja nie realizuje wydatków związanych z:

  • leczeniem niekonwencjonalnym prowadzonym przez bioenergoterapeutów, znachorów;
  • zakupem leków niedopuszczonych do lecznictwa przez Ministerstwo Zdrowia, itp.

 

11. Na podstawie jakich dokumentów refundowane są wydatki ponoszone z subkont?

Podstawą refundowania wydatków są:

 

Faktury i rachunki wystawiane na :

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37

NIP 899-17-72-534

 

Inne dokumenty finansowe