Zbiórki publiczne

Ludzie schodzący po schodach

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych:

Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny, z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz na cele religijne.

18 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498).
Wśród uprawnionych do prowadzenia zbiórek publicznych (m.in. fundacje) są obecnie również komitety społeczne powoływane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej. Komitet mogą utworzyć co najmniej trzy osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i niekarane uchwalając akt założycielski, zawierający imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania członków komitetu społecznego, adres do korespondencji, dane osoby upoważnionej do reprezentowania komitetu społecznego oraz cel w jakim komitet społeczny został zawiązany. Członkowie komitetu społecznego ponoszą odpowiedzialność osobistą za działania komitetu.
Prowadzenie zbiórki publicznej nie wymaga obecnie zezwolenia i zbiórka może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

 

Zgłoszenie zbiórki publicznej zawiera w szczególności:

1) cel zbiórki publicznej;
2) dane organizatora zbiórki:
a) nazwę podmiotu, oznaczenie siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON - w przypadku gdy
organizatorem jest organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie;,
b) imiona i nazwiska członków komitetu społecznego, ich adresy zamieszkania, numery
PESEL, a w przypadku gdy członek komitetu nie ma numeru PESEL, serię i numer
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość – lub nr Regon w przypadku gdy
organizatorem jest komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki
publicznej.;
3) dane, w zakresie określonym w pkt 2 lit. b, osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora
zbiórki;
4) sposób prowadzenia zbiórki publicznej;
5) miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;
6) termin rozpoczęcia i termin zakończenia zbiórki publicznej;

Warunki przeprowadzenia zbiórki przez Fundację:

Wniosek do Fundacji o przeprowadzenie zbiórki powinien podpisać dysponent subkonta. Wniosek powinien zawierać:

1. Cel przeprowadzanej zbiórki, ściśle określony przez przeprowadzającego zbiórkę, tożsamy z zadaniami statutowymi Fundacji.

2. Dane osób prowadzących zbiórkę (imię, nazwisko, Pesel, adres);
2. Sposób przeprowadzenia, miejsce i terminy rozpoczęcia i zakończenia zbiórki;
3. Planowaną ilość osób zaangażowanych w zbiórkę;
4. Przewidywane koszty zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki.

Techniczna strona przeprowadzenia zbiórki spoczywa na wnioskodawcy: (identyfikatory, puszki)
Wpłata gotówki pochodzącej ze zbiórki następuje tylko w kasie Fundacji.
Fundacja nie prowadzi zbiórek publicznych w naturze.