Statut

Dzieci

STATUT
Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia zwana dalej „Dolfroz”, ustanowiona przez Fundatorów Założycieli aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Borzemskiego w Państwowym Biurze Notarialnym we Wrocławiu dnia 25 maja 1988 roku, repertorium A nr 3958/88 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2020.2167 t.j.), zwaną dalej „ustawą o fundacjach”, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji porządku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020.1057 t.j.) oraz niniejszego statutu.
2. Fundatorami założycielami są osoby prawne:
a) Zakład Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna” w Zielonej Górze – reprezentowany przez Ludwika Walaszka i Wincentego Ptasznika,
b) Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej „PZL-Hydral” we Wrocławiu reprezentowany przez Eugeniusza Olko i Ryszarda Nikla,
c) Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych „Energomontaż – Zachód” we Wrocławiu – reprezentowane przez Adolfa Kowalika i Mariana Pałkę.
d) Huta Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim reprezentowana przez Zbigniewa Kulawczuka,
e) Zakład Aparatury Spawalniczej „Aspa” we Wrocławiu reprezentowany przez Wiesława Wojtanowskiego i Marcina Pankowiaka;
które zadeklarowały wkłady w wysokości po jednym milionie starych złotych (100,- PLN)
Łączny majątek założycielski wynosi pięć milionów starych złotych (500,- PLN)

§ 2

1. Dolfroz posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą władz Dolfroz jest Wrocław.
3. Dolfroz prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Dolfroz używa pieczęci z napisem „Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu”.

§ 3

1. Dolfroz ma charakter otwarty.
2. Czas działania Dolfroz jest nieograniczony.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Dolfroz jest Minister Zdrowia.

 

Rozdział II

Cele i zasady działalności Dolfroz

§ 4

1. Celem Dolfroz jest działalność charytatywna i pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie wsparcia w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:
a) wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia,
b) polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego,
c) rozwoju wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach,
d) zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków,
e) popularyzowania działalności osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Dolfroz.
2. Dolfroz realizuje swoje cele głównie poprzez:
a) gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy,
b) współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą,
c) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczo-szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska medycznego,
d) organizowanie, zgodnie z obowiązującym prawem, publicznych zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych,
e) wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, szczególnie nie objętych procedurami resortu zdrowia;
f) ustanawianie nagród za szczególne osiągnięcia w medycynie i dyscyplinach pokrewnych.
3. Dolfroz swoją działalność prowadzi na podstawie rocznych programów i preliminarza przychodów i wydatków zatwierdzanych przez Radę Dolfroz.

 

Rozdział III

Organy Dolfroz

§ 5

1. Organami stałymi Dolfroz są:
• Rada Dolfroz, zwana dalej „Radą”,
• Zarząd Dolfroz, zwany dalej „Zarządem”,
• Komisja Rewizyjna.
2. Skład, tryb powoływania, uprawnienia organów Dolfroz określa statut, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
3. Uchwały organów Dolfroz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy szczególne lub statut stanowią inaczej.
4. Podstawą obliczenia wymaganej większości głosów są wszystkie oddane głosy ważne.
5. Prowadzący posiedzenie Rady Dolfroz, jeżeli stwierdzi brak quorum w pierwszym terminie, wyznacza drugi termin posiedzenia w tym samym dniu z opóźnieniem o 30 minut. Porządek obrad w drugim terminie jest taki sam jak dla pierwszego terminu. Uchwały podejmowane na posiedzeniu w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 5 uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały organów Dolfroz zapadają w głosowaniu jawnym. W sprawach osobowych głosuje się tajnie. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania można zażądać głosowania tajnego pod warunkiem przyjęcia tego wniosku przez dany organ w drodze uchwały.

 

Rozdział IV

Rada Dolfroz

§ 6

1. Członkami Rady Dolfroz mogą być:
a. osoby prawne, które złożą deklarację przystąpienia do Rady Dolfroz, zadeklarują a następnie dokonają na rzecz Dolfroz przysporzenia majątkowego w wysokości minimum 4.000,- zł rocznie oraz wyznaczą swojego umocowanego przedstawiciela;
b. osoby fizyczne, które ze względu na swoje kwalifikacje czy pozycję społeczno – zawodową przyczyniają się do realizacji zadań statutowych Dolfroz i złożą pisemną deklarację przystąpienia do Rady Dolfroz.
2. Osoba fizyczna i prawna staje się członkiem Rady Dolfroz po zatwierdzeniu jej kandydatury przez Radę Dolfroz w drodze uchwały.
3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 7

1. Utrata członkostwa w Radzie Dolfroz następuje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji przez osobę prawną lub fizyczną,
b) likwidacji osoby prawnej,
c) niewywiązywania się osoby prawnej z deklarowanych przysporzeń majątkowych,
d) braku aktywności osoby fizycznej lub prawnej przez okres 1 roku w pracach na rzecz Dolfroz.
3. Utrata członkostwa następuje w wyniku podjętej uchwały przez Radę Dolfroz. Umotywowany wniosek w tej sprawie przedkłada Zarząd na posiedzeniu Rady Dolfroz.

§ 8

1. Do kompetencji i zadań Rady w szczególności należy:
a. zatwierdzanie rocznych bilansów, podejmowanie uchwał w sprawie rocznych sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
b. uchwalanie corocznego preliminarza kosztów działania Dolfroz,
c. nadzór nad działalnością Zarządu,
d. zatwierdzanie regulaminów pracy organów Dolfroz,
e. podejmowanie uchwał o udziale Dolfroz w spółkach i innych organizacjach.
2. Wydatki na określone cele i rodzaje działalności statutowej ponad oznaczone kwoty wymagają zgody Rady.
3. Rada wybiera spośród swojego grona Prezydenta Zarządu i 4-7 członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną w składzie 3-5 osobowym.
4. Wybór wymienionych w ust. 3 osób odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
5. Wybrani członkowie Zarządu podczas pierwszego posiedzenia Zarządu zwołanego przez Prezydenta wybierają spośród swego grona dwóch wiceprezydentów i sekretarza.
6. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji.
7. Członkowie Rady wybrani w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uczestniczą w pracach Rady bez prawa głosu.

§ 9

1. Okres sprawowania funkcji w Zarządzie Dolfroz przez członka Rady wynosi 4 lata.
2. Członek Rady Dolfroz – osoba prawna – ma prawo odwołania swojego przedstawiciela w 
Radzie.
3. W miejsce przedstawiciela, którego członkostwo w Radzie ustało, uprawniony podmiot może desygnować inną osobę.

§ 10

1. Zebrania Rady zwołuje Prezydent Rady, który też prowadzi posiedzenia Rady, a w przypadku jego nieobecności jeden z wiceprezydentów. W razie nieobecności Prezydenta Rady i wiceprezydentów, obrady prowadzi członek Rady powołany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
2. Rada odbywa swe posiedzenia co najmniej 2 razy w roku. Posiedzenie w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania Zarządu oraz udzielenie Zarządowi absolutorium powinno odbyć się w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
3. Na wniosek Zarządu albo na żądanie ¼ członków Rady można zwołać, nie później niż w ciągu 2 tygodni, Nadzwyczajne Zebranie Rady. Wniosek lub żądanie powinny być zgłoszone na piśmie i określać przedmiot zebrania.
4. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o zebraniu i przewidywanym porządku obrad co najmniej na 14 dni, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego – na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Protokoły Rady powinny być sporządzane i podpisane przez sekretarza bądź wybranego protokolanta i podpisane również przez prowadzącego zebranie.

§ 10a

1.Podjęcie uchwały przez Radę poza bezpośrednim głosowaniem na posiedzeniu może również nastąpić poprzez głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy użyciu środków łączności elektronicznej.
2. Członkowie Rady zobowiązani są do bieżącego aktualizowania adresów poczty elektronicznej. W przypadku braku zaktualizowania adresu, zawiadomienie wysłane na podany adres uznaje się za doręczone.
3. Głosowanie w sprawach wymagających głosowania tajnego może odbyć się za pomocą środków porozumiewania się na odległość tylko wówczas, gdy zapewnione będą warunki do takiego rodzaju głosowania, a fakt ten musi być wyraźnie wskazany w zawiadomieniu.
4. Głosowanie za pomocą poczty elektronicznej przeprowadza się w ten sposób, że Prezydent Rady lub jeden z wiceprezydentów przesyła zawiadomienie o takiej formie głosowania wraz z tekstem projektu uchwały wszystkim członkom Rady pocztą elektroniczną na wskazany przez nich adres e-mailowy, z zaznaczeniem terminu, do którego należy oddać głos oraz podaje adres poczty elektronicznej, na który należy głosy przesyłać.
5. Głos za uchwałą, głos przeciw lub wstrzymujący się oddaje się poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści zawartego w wiadomości e-mail.
6. Po oddaniu ostatniego głosu lub po upływie terminu, do którego należało oddać głos zarządzający głosowanie sporządza protokół z głosowania za pomocą poczty elektronicznej, w którym wymienia się przyczynę zastosowania takiego trybu podjęcia uchwały, tekst projektu uchwały, wzmiankę o sposobie przesłania projektu wszystkim członkom Rady, liczbę biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych za, przeciw lub wstrzymujących się oraz wynik głosowania. Przyjmuje się, że datą i miejscem podjęcia uchwały są data i miejsce sporządzenia protokołu.
7. Uchwała jest podjęta, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i jeśli w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa składu Rady.

Zarząd Dolfroz

§ 11

1. Zarząd Dolfroz tworzą osoby wybrane przez Radę spośród jej grona w składzie: prezydent, dwóch wiceprezydentów, sekretarz, 1-4 członków.
Skład Zarządu uzupełniają zatrudnieni przez prezydenta Dolfroz: Dyrektor i Główny Księgowy, którzy nie muszą być członkami Rady.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Czynności wynikłe ze stosunku pracy etatowych członków Zarządu – dyrektora i głównego Księgowego dokonuje prezydent, po uprzedniej konsultacji z Zarządem.
4. Dyrektor ustala ilość pracowników zatrudnionych w biurze Zarządu po uprzednim zasięgnięciu opinii Prezydenta.
5. Majątkiem zarządzają i działalnością Dolfroz kierują wspólnie Dyrektor Zarządu i Główny Księgowy.
6. Na zewnątrz Dolfroz reprezentują prezydent, dyrektor i główny księgowy.
7. Zarząd podejmuje decyzje o wydatkach przekraczających kwotę 5.000,00 EUR w drodze pisemnej uchwały z wyjątkiem wydatków ponoszonych z subkont, które mają swoich dysponentów. Wydatki do wysokości 5.000,00 EUR należą do kompetencji Dyrektora Zarządu.
8. Oświadczenia woli w imieniu Dolfroz w zakresie spraw niemajątkowych składają łącznie dwie osoby spośród: Prezydenta, Dyrektora, Głównego Księgowego.
9. Dyrektor Zarządu podejmuje decyzje dotyczące otwierania i likwidacji subkont prowadzonych na rachunku bankowym Dolfroz.
10. Likwidacja subkonta następuje na skutek:
a. złożonego wniosku wnioskodawcy lub dysponenta,
b. zrealizowania celu, dla którego utworzono subkonto;
c. braku możliwości zrealizowania celu, dla którego utworzono subkonto;
d. braku operacji na subkoncie w ciągu 2 lat,
e. decyzji Zarządu Fundacji.

11. Zarząd odbywa regularne posiedzenia w pełnym składzie przynajmniej raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Prezydent a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezydent.
12. Zarząd ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej, opracowuje preliminarz wpływów i wydatków, roczny bilans, składa okresowe sprawozdania z działalności.
13. Z ważnych powodów, na wniosek członka Rady, członek Zarządu może być odwołany przez Radę w głosowaniu tajnym.
14. W szczególności członek Zarządu może być odwołany w przypadku:
a) nieudzielenia mu absolutorium przez Radę;
b) działania na szkodę Dolfroz lub będącego w sprzeczności z celami Dolfroz.
15. Kadencja członków Zarządu wybranych przez Radę wynosi 4 lata, zaś kadencja Dyrektora i Głównego Księgowego – od dnia ich zatrudnienia w Fundacji do dnia zatrudnienia w ich miejsce innej osoby.

Komisja Rewizyjna

§ 12

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Radę spośród jej członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności organizacyjno-finansowej Dolfroz z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od władz i pracowników Dolfroz oraz występować z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
7. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie w terminie do 15 marca następnego roku po rocznym okresie sprawozdawczym roczne sprawozdania z przeprowadzonej kontroli oraz sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji wraz z wnioskiem co do udzielenia Zarządowi absolutorium.
8. Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa się z kadencją Zarządu.
9. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany w każdym czasie przez Radę w drodze uchwały w głosowaniu tajnym.

 

Rozdział V

Majątek Dolfroz

§ 13

Majątek Dolfroz stanowią:
- fundusz założycielski w kwocie 5.000.000,- starych złotych (500 PLN)
- dochody Dolfroz pochodzące z następujących źródeł:
a. subwencje, darowizny, zapisy, spadki;
b. odsetki bankowe z tytułu oprocentowania funduszów,
c. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
e. dochody z tytułu udziału Dolfroz w spółkach,
f. odpisy podatkowe,
g. zasądzone nawiązki i świadczenia pieniężne,
h. dochody pochodzące ze sponsoringu,
i. inne dochody.

§14

1. Fundusz założycielski tworzą wkłady Fundatorów.
2. Środki majątkowe wniesione przez Fundatorów lub inne osoby do majątku Dolfroz stają się własnością fundacji i w związku z tym nie podlegają zwrotowi. Darczyńca przekazując środki finansowe ma prawo wskazania przeznaczenia środków zgodnie z celami statutowymi Dolfroz. Zarząd Dolfroz może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Dolfroz zwraca Darczyńcy przekazane przez niego środki.

§ 15

1. Dolfroz może przyjmować zarówno z kraju, jak i zagranicy darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze oraz zawierać umowy dożywocia.
2. Dolfroz może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Podjęcie odpłatnej działalności statutowej i / lub działalności gospodarczej wymaga uchwały Zarządu, w której będzie określony zakres i sposoby prowadzenia działalności odrębnej dla każdej z tych form.
3. Jako odpłatna działalność Dolfroz będą realizowane:
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.5.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
4. Jako nieodpłatna działalność Dolfroz będą realizowane:
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.5.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Dolfroz jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 16

1. Dolfroz nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie);
b. przekazywać swojego majątku na rzecz członków Rady Dolfroz, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 17

1. Dolfroz korzysta z obsługi finansowej banku na podstawie umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundusze Dolfroz są źródłem finansowania wszystkich wymienionych w § 4 celów Dolfroz.
3. Część składników majątku określoną przez Radę Dolfroz przeznacza się na działalność biura.
4. Dolfroz nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.
5. Dolfroz może wykorzystać środki z 1 procentowego odpisu podatkowego wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
6. Finanse i rachunkowość Dolfroz prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 18

Rada jest uprawniona do dokonywania zmian niniejszego statutu większością 2/3 liczby głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

§ 19

1. Dolfroz ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Dolfroz podejmuje Rada z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o fundacjach.
3. Likwidację przeprowadza Likwidator wyznaczony przez Radę. Przysługują mu uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
4. O wykorzystaniu środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji decyduje Rada.
5. Uchwała o likwidacji Dolfroz dla swej ważności podlega zgłoszeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym i Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

§20

Niniejszy statut i każda jego zmiana podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.