RODO

Uśmiechnięty dziewczyna

Kilka słów o RODO:

25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefoniczne-go, pisemnego z Dolnośląską Fundacją Rozwoju Ochrony Zdrowia –Dolfroz),
jednak ZALEŻY NAM, ABYŚCIE Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia – Dolfroz. Pragniemy, aby dane te były właściwie zabezpieczone,
a ich przetwarzanie było zgodne z przepisami. Kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych stosując rozwiązania
odpowiadające standardom bezpieczeństwa informacji.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY - DYSPONENTA:

 doc

OŚWIADCZENIE PODOPIECZNEGO:

doc

Dlaczego i jak przetwarzamy państwa dane osobowe?

Przy otwieraniu subkonta dla naszych podopiecznych pozyskujemy dane osobowe podopiecznego, wnioskodawcy i dysponentów subkonta. Są to m.in.:

• Nazwisko i imiona

• Miejsce i data urodzenia, PESEL

• Adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny

• Numer kontaktowy oraz adres e-mail

• Nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

• Dokumentacja medyczna

• Dokumenty dotyczące wysokości dochodu

• Numer rachunku bankowego

 

Powyższe dane są nam niezbędne do utrzymywania bieżącego kontaktu, sprawnego prowadzenia subkonta podopiecznego i do poprawnego realizowania celów dla jakich Fundacja została powołana. Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług statutowych a także wypełniać obowiązków prawnych
wynikających z art. 6 ust. 1 c RODO, np. w celu zgodnego z przepisami:

• przechowywania faktur i innych dokumentów płatniczych

• prowadzenia i przechowywania korespondencji zawierającej dane wrażliwe podopiecznego - o stanie zdrowia

Nie moglibyśmy również realizować prawnie uzasadnionych interesów Fundacji zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO, takich jak:

• odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi

Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana.

 

Które dane należy nam podać

Do założenia i prowadzenia subkonta na rachunku bankowym naszej fundacji konieczne jest podanie przez Państwa danych na formularzu Wniosku o otwarcie subkonta.
Dane te dotyczą wnioskodawcy, podopiecznego (właściciela subkonta) i dysponentów subkonta. Są to dane osobowe oraz informacja medyczna o stanie zdrowia
a także informacja o wysokości dochodu.

 

Komu przekazujemy państwa dane

Dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieć kutemu odpowiednią podstawę prawną:

• podmiotom pośredniczącym w organizacji akcji pomocy i zbiórek organizowanych na rzecz naszych podopiecznych

• podmiotom obsługującym naszą stronę internetową,

• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania opłat lub zwrotów na Państwa rzecz

• podmiotom świadczącym usługi na rzecz naszych podopiecznych (np. usługi medyczne, edukacyjne, rehabilitacyjne, transportowe)

 

Czy państwa dane trafią poza europejski obszar gospodarczy (EOG)

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli w przyszłości przekazanie danych stanie się konieczne i zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG, nastąpi to wyłącznie w zakresie, na jaki zezwalać nam będzie prawo. Aktualna informacja o tym,
czy i w jaki sposób przekazujemy Państwa dane poza EOG, będzie się znajdować na stronie : www.dolfroz.pl

 

Przysługujące państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

• sprostowanie (poprawienie) danych,

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych

• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku)

• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych)

• otrzymanie danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w tym m.in. w celu przekazania tych danych innemu administratorowi

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że istnieją

• ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

SKARGA

Mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Ul. Lotnicza 37

54-154 Wrocław

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.