Darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”.

Oznacza to, że darczyńca przekazuje z własnego majątku np. pewną kwotę pieniędzy na określony cel. Za tę darowiznę darczyńca nic nie otrzymuje w zamian – nie ma bezpośrednich korzyści materialnych wynikających z jej przekazania.
Darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne.
Darowiznę można przekazać na do­wolnie wybrane działanie statutowe organiza­cji. Jeśli jednak chcemy skorzystać z ulgi z racji przekazania darowizny, wówczas podstawą przyjmowania da­rowizny przez organizację są cele, dla których została ona powołana (zapi­sane w jej statucie).

W przypadku Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia tymi celami są:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

  • działalność charytatywna;

  • ochrona i promocja zdrowia;

  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;