Środki pieniężne zgromadzone na subkontach mogą być wydatkowane na:

 • finansowanie zakupu lekarstw;

 • finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych,

 • finansowanie lub dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (finansowany jest również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej)

 • finansowanie lub dofinansowanie zakupu suplementów (konieczne specjalne zaświadczenie od lekarza);

 • finansowanie wizyt lekarskich;

 • finansowanie diagnostyki laboratoryjnej;

 • finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych (konieczne specjalne zaświadczenie lekarskie);

 • finansowanie dojazdów na rehabilitację i do lekarza;

 • finansowanie diety zdrowotnej (konieczne specjalne zaświadczenie od lekarza);

 • finansowanie lub dofinansowanie operacji przeprowadzanych poza granicami Polski

 • finansowanie dojazdu na operację poza granice Polski

 • finansowanie pobytu jednego opiekuna w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej podczas leczenie poza granicami Polski;

 • finansowanie innych wydatków podopiecznych na podstawie indywidualnych decyzji Zarządu – po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń.

  Wydatki będą realizowane tylko i wyłączenie na podstawie
  faktur i rachunków wystawianych na:

  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37
  NIP 899-17-72-534

 

Każda faktura lub rachunek winny być opisane przez dysponenta subkonta w następujący sposób:

 • Rodzaj wydatku (lekarstwa, rehabilitacja, itd.) dla imię i nazwisko podopiecznego Fundacji.

 • Proszę zapłacić z subkonta „hasło subkonta”.

 • Podpis dysponenta subkonta.
   

Zwrot wydatków następuje w następujących formach:

 • gotówką po przedstawieniu faktur (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu) - do 500 zł

 • przelewem na osobisty rachunek bankowy dysponenta w ciągu 14 dni od daty otrzymania opisanych faktur

 • przelewem firmie dostarczającej usługę po otrzymaniu faktury lub rachunku wystawionego na Fundację.
   

Refundacja kosztów dojazdu odbywa się na podstawie:

 • w przypadku dojazdów na terenie miejsca zamieszkania – rachunków za taksówkę w uzasadnionych przypadkach;

 • w przypadku dojazdów poza miejscem zamieszkania – delegacji (dojazd samochodem) lub biletów PKP lub PKS
   

Delegacja musi być wystawiona na kierującego samochodem i potwierdzona w miejscu docelowym podróży.
W delegacji należy dokładnie określić:

 • Datę i godzinę wyjazdu i przyjazdu do miejsca docelowego

 • Datę i godzinę wyjazdu i przyjazdu do miejsca zamieszkania.

 • Zwrot kosztów pobytu poza granicami kraju

 • Zwrot za faktury wystawione w walutach obcych następuje na podstawie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.

 

Zwracane są koszty:

 • pobytu podopiecznego wraz z jednym opiekunem (nocleg) na podstawie faktury – do wysokości nie przekraczającej kwoty diety przysługującej na noclegi w danym państwie

                     Wniosek o udzielenie zaliczki

                     Rozliczenie delegacji zagranicznej

 


 

                     Zestawienie kosztów dojazdów

                     Zestawienie kosztów dojazdów - zbiorcze

                     Zestawienie kosztów - na podstawie dokumentow