CELE FUNDACJI
  • Działalność charytatywna na rzecz społeczeństwa

  • Organizowanie i udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:

  • Wykorzystania środków materialnych i finansowych do utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia;

  • Polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną;

  • Rozwoju wiedzy medycznej i technicznej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry lekarsko-pięgniarskiej;

  • Zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków

DO FUNDACJI NALEŻĄ I STANOWIĄ RADĘ FUNDACJI
  • Przedstawiciele zakładów pracy i instytucji, którzy podpisali deklarację i świadczą pomoc materialną na realizację celów statutowych,

  • Osoby fizyczne, które deklarują aktywne działanie na rzecz realizacji wybranych zadań statutowych Fundacji